Background Image
 1 / 44 Next Page
Information
Show Menu
1 / 44 Next Page
Page Background

"R>ABOKLP AB 3O>?>GL PL?OB

(KQBO@RIQRO

>IFA>A

9ROXPHQ -XQLR

#$31¬2 #$ + 2 ,.-3 ^ 2 (, &$- #$+ 2'¬-(-* +$) -#1. " +#$1³- $-31$ +.2 8¬-$2' #$ + 2$+5 "$-31 +

+ 5.9 #$+ 13(23 , 9³-(". ~ 4"'41 "" 8 + 31 23$,/.1 +(# # #$+ #.+.1 31 5]2 #$ + ,$,.1(

" # 4-. 2.,.2 4- '(23.1( 5(5($-3$ ".,. 4- ,42$. 5(5($-3$ + 13("4+ "(³- #$ 4- ,$,.1( /¶!+(" $- $+ /$1¶

#BPAB QRP LGLP

@LK QR SLW

ONRFQB@QRO

> "EF@E>

IL @ELIL BK I>

>ONRFQB@QRO

>

(O SUR\HFWR 9LGHRWHFD GH ODV

&XOWXUDV 9'& LQLFLDWLYD GHO

9LFHPLQLVWHULR GH ,QWHUFXOWX

UDOLGDG EXVFD SURPRYHU HO

HMHUFLFLR GH OD FLXGDGDQªD

LQWHUFXOWXUDO D WUDY¦V GH OD

SURGXFFL°Q GH REUDV DXGLRYL

VXDOHV SDUWLFLSDWLYDV FRQ

QL®RV QL®DV \ DGROHVFHQWHV GH

FRPXQLGDGHV LQGªJHQDV \ DIUR

GHVFHQGLHQWHV \ GH OD GLIX

VL°Q SDUD WRGD OD FRPXQLGDG

HGXFDWLYD GH REUDV GRFXPHQ

WDOHV \ YLGHRV SDUWLFLSDWLYRV

GH UHSUHVHQWDFL°Q FXOWXUDO

SURGXFLGRV SRU RUJDQL]DFLRQHV

\ SURGXFWRUHV LQGHSHQGLHQWHV

(O OHPD ÒGHVGH WXV RMRV FRQ

WX YR]Ó VLQWHWL]D QXHVWUR

PHQVDMH TXH HO SURWDJRQLVWD

HV HO QL®R TXH OH KDEOD D

RWURV FRPR ¦O XVDQGR VXV

OHQJXDMHV VXV UHFXUVRV VXV

UHFXHUGRV \ DIHFWRV

(O SUR\HFWR IRPHQWD ODV FRPSH

WHQFLDV DXGLRYLVXDOHV HQ OD

QXHYD JHQHUDFL°Q VREUH WRGR

HQ FRPXQLGDGHV LQGªJHQDV \

DIURGHVFHQGLHQWHV

/D DUTXLWHFWXUD FKLFKD

DXQTXH VXHQH LU°QLFR KD

VLGR VLHPSUH XQ WHPD SRFR

SRSXODU HQ HO PXQGR DFDG¦

PLFR &RQ WDQ VROR GDU XQ

YLVWD]R D OD OLVWD GH SXEOL

FDFLRQHV DFHUFD GH WHPDV

DILQHV FRPR SRU HMHPSOR OD

DUTXLWHFWXUD YHUQDFXODU

SRGUHPRV QRWDU TXH EDVWDQ

ORV GHGRV GH ODV PDQRV SDUD

+LP @>JFKLP AB

I> FKQBDO>@FqK

V I>

BU@IRPFqK

COLMBOR>KLP

> JBAF>ALP ABI

PFDIL 7(7

SRGHU HQXPHUDUODV (O

GHVG¦Q \ OD HVFDVD SUHRFXSD

FL°Q SRU SDUWH GH ORV DUTXL

WHFWRV SDUD FRQ OD DUTXLWHF

WXUD SRSXODU UHIOHMD OD

DFWLWXG JHQHUDO TXH WXYR HO

OLPH®R SDUD FRQ HO PLJUDQWH

(O SURSLR FRQFHSWR GH OR

SRSXODU VH KL]R GLIªFLO GH

PDQHMDU /D LUUXSFL°Q GHO

SXHEOR HQ OD FLXGDG GH OR

UXUDO HQ OR XUEDQR KL]R TXH

ORV FRQFHSWRV DOJXQD YH]

WDQ FODUDPHQWH GHILQLGRV

SHUGLHUDQ SUHFLVL°Q (V DVª

TXH /LPD VH HVFLQGH HQ GRV

OD SULPHUD RILFLDO RFFLGHQ

WDO FULROOD \

9LFH

DVUH

ODBKQFK>

+LP GqSBKBP V

I>P JBJLOF>P

-XDQ \ &HOLQD SRQHQ HQ

HYLGHQFLD OR TXH PXFKDV YHFHV

FXHVWD WHQHU HQ FXHQWD FXDQGR

VH SLHQVD HQ OD WUDQVPLVL°Q GH

ODV H[SHULHQFLDV SDVDGDV D ODV

QXHYDV JHQHUDFLRQHV PžV TXH

UHFHSWRUHV SDVLYRV GH XQD

KLVWRULD SDUD HOORV

(Q HO PDUFR GH OD H[SRVLFL°Q

Ò'H VX ODUJR OODQWR VH IRUP°

HO $PD]RQDV 1DUUDWLYDV

DPD]°QLFDV QR UHSUHVHQWDGDV

HQ OD KLVWRULD SHUXDQDÓ

UHDOL]DGD EDMR OD FXUDGXUªD

GH &KULVWLDQ %HQGD\žQ \

*LXOLDQD 9LGDUWH HQ HO &HQWUR

&XOWXUDO 5LFDUGR 3DOPD GH OD

0XQLFLSDOLGDG GH 0LUDIORUHV

+> SLW ABI

>OQFPQ> >J>WqKF@L

VH GHVDUUROO° HO MXHYHV GH

RFWXEUH GH

HO FRQYHUVD

WRULR Ò/D YR] GHO DUWLVWD

DPD]°QLFR &RQVWUX\HQGR

KLVWRULD GHVGH ODV LPžJHQHVÓ

(VWH GLžORJR FRQW° FRQ OD

SDUWLFLSDFL°Q GH XQR GH ORV

FXUDGRUHV GH OD PXHVWUD

&KULVWLDQ %HQGD\žQ OD LQYHV

WLJDGRUD

$+ 5 +.1 #$ + /1(,$1

2$-3$-"( $- 8, 1